Nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Shortlist Fashion Kft. által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Shortlist Fashion Kft. által

https://www.instagram.com/theshortliststudio/

https://www.facebook.com/theshortliststudio/

oldalon posztolt játékfelhívásra adott releváns válaszadás (ismerős meghívása) a poszt alatti kommentben, illetve a felsorolt Instagram és /vagy facebook oldalak követése (továbbiakban: Pályázat).
Egy Játékos csak egy Pályázatot nyújthat be.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervezők által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervezők jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervezők az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék 2021. március 17-én, 20:00 órakor indul és 2021. március 21. 24:00 -ig óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. március 21. A Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
 1. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervezők nem fogadják el a megérkezés bizonyítékaként.
 1. A Játék nyereménye:

Egy HOFF brand sneaker a @theshortliststudio – tól. District vagy City kollekciós darabok közül tud választani a nyertes(kivételt képez a Singapore típusú cipő)

 

 1. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Instagram/Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi legkésőbb a sorsolástól számított 3 (azaz három) napon belül a Shortlist Fashion Kft. Instagram/Facebook oldalán. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre reagálva, kell megadnia teljes nevét és posta címét Instagram/Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékot postai úton juttatja el a nyerteshez.
 1. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Instagram üzenet formájában történő értesítésre 7 (azaz hét) napon belül nem válaszol.
 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 1. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, csere kiszállítása) a Játékost terhelik.
 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 1. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 1. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 1. A Szervező a nyeremények tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.instagram.com/theshortliststudio/ és a https://www.facebook.com/theshortliststudio/ internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.theshortliststudio.com/ internetes oldalon jelenik meg.
 1. A Szervező fenntartják a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 1. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának, a nyeremény kézbesítésének céljából kezeli.

A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.

Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Instagram, hanem a promóció Szervező által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.);

 

 • bíróságnál.

 

Albertirsa, 2020.11.18.